Auris Rotsoord Aurislogo

Deel dit artikel


Kentalis SO het Rotsoord wordt Auris Rotsoord

Vanaf 1 augustus 2017 valt Het Rotsoord onder het bestuur van de Koninklijke Auris Groep. De naam Kentalis SO Het Rotsoord verandert naar Auris Rotsoord. Auris heet de leerlingen en medewerkers van Het Rotsoord van harte welkom!

Waarom deze verandering?

Op 1 augustus 2014 ging de Wet op Passend Onderwijs in. Deze wet houdt in dat leerlingen zoveel mogelijk naar het regulier onderwijs gaan, met extra begeleiding op die school. Hiermee wordt het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs kleiner. In de regio Utrecht werken twee instellingen voor speciaal onderwijs en begeleiding aan dove en slechthorende leerlingen en aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), Koninklijke Auris Groep en Koninklijke Kentalis. Omdat het aantal leerlingen kleiner wordt, is het moeilijk voor beide instellingen om alle vormen van ondersteuning te blijven bieden. Daarom doet Auris vanaf 1 augustus 2017 alle onderwijs en ambulante begeleiding voor leerlingen in de leeftijd van de basisschool. Kentalis verleent dan alle onderwijs en ambulante begeleiding aan voor leerlingen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Met deze veranderingen hebben de medezeggenschapsraden van beide scholen ingestemd.

Ouders en leerlingen zullen hier weinig van merken in de klas. De school blijft als locatie bestaan, behoudt de christelijke identiteit en de medewerkers blijven op de school werken.

 • Identiteit
 • Identiteit

  Op Auris Rotsoord laten wij ons inspireren door de christelijke levensbeschouwing, waarbij de waarden en normen vanuit de Bijbel de basis vormen. Leerlingen van alle gezindten zijn bij ons welkom. Elke dag besteden we aandacht aan deze levensbeschouwing door bijvoorbeeld het zingen van een lied, het vertellen van een verhaal en/of het samen bidden. Hierin zoeken we ook de overeenkomsten en verbinding met andere geloven. 

 • Professioneel
 • Professioneel

  Op Auris Rotsoord werken we multidisciplinair. Leerkrachten en logopedisten werken nauw samen aan de taal- en communicatieve ontwikkeling van de leerling. Zij worden daarin ondersteund door intern begeleiders, orthopedagoge en schoolmaatschappelijk werkster. Ons team is een lerend team. Wij volgen bij- en nascholing om steeds nieuwe inzichten te verwerven om het beste onderwijs te kunnen geven.

 • Opbrengstgericht
 • Opbrengstgericht

  Wij willen leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een zelfstandige plek in de maatschappij en stellen daarom hoge doelen op alle gebieden. Daarbij gaat het niet alleen over de prestaties op de cognitieve vakken zoals taal en rekenen, maar ook over sociaal-emotionele vorderingen, ‘leren leren’ en communicatieve redzaamheid. We evalueren systematisch de leerlingprestaties, het onderwijsproces en de effecten van de leerlingzorg. Op die manier dagen we de leerling uit en halen het maximale uit de leerling.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Communicatie en communicatieve redzaamheid is de kern van ons onderwijs. Wij besteden in alle groepen structureel aandacht hieraan door ons leerlingvolgsysteem communicatieve vaardigheden (LVS-CV) . Communicatie tussen ouders en school  is belangrijk voor de ontwikkeling van de leerling. Daarom communiceren wij op meerdere momenten met ouders.

 • Klimaat
 • Klimaat

  Wij bieden een duidelijke structuur, rust en een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. In het hele onderwijs creëren we een goede sfeer waarin door volwassenen en leerlingen prettig kan worden samengewerkt. De goede sfeer geven we vorm door met respect naar elkaar te kijken, door rechtvaardig te handelen en door met geduld en liefde met elkaar om te gaan.

 • DCCookieLaw