Auris Rotsoord Aurislogo

Overgang naar een andere school

Eindschoolverlaters

Eind groep 7 geven wij een preadvies. In de eerste helft van groep 8 vormen wij het eindadvies. Wij kijken vanuit drie invalshoeken naar de leerling:

 • didactisch: de leerkracht toetst de leervorderingen
 • logopedisch: de logopedist brengt het taalniveau in beeld
 • orthopedagogisch: de orthopedagoog doet onderzoek naar de leermogelijkheden van het kind 

Aan de hand van deze resultaten wordt met de ouders en de leerling besproken welke vorm van voortgezet onderwijs voor hem of haar het meest passend is.

Wij volgen jaarlijks waar onze leerlingen uit groep 8 naar toe gaan. Onze ambitie is dat onze leerlingen verder gaan op het voor hen hoogst haalbare niveau. Hierbij kijken wij samen met ouders en leerling welk type school het beste bij hem of haar past. We streven ernaar minstens 75% van onze eindschoolverlaters verder te laten gaan op vmbo-niveau of hoger.

In 2015-2016 is 40% van de eindschoolverlaters naar een vmbo-richting of hoger uitgestroomd. In schooljaar 2016-2017 was dit percentage 76%. In schooljaar 2017-2018 was dit percentage 51%.

Tussentijdse schoolverlaters

Vaak stopt een leerling al eerder op onze school, bijvoorbeeld door een overstap naar regulier of een andere vorm van speciaal (basis) onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders en de Commissie van Leerlingzorg (CvL). Het doel van onze school is om leerlingen waar mogelijk terug te laten stromen naar het regulier onderwijs. Als een leerling wordt teruggeplaatst naar het reguliere onderwijs, dan begeleiden wij deze overstap zo goed mogelijk. Per leerling kijken wij of een begeleidingsarrangement nodig is.

Wij volgen jaarlijks hoeveel leerlingen onze school tussentijds verlaten en waar zij naartoe gaan. Onze ambitie is om van leerlingen die tussentijds uitstromen, minstens 70% over te plaatsen naar het reguliere onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs).

In 2015-2016 stroomde 68% van de leerlingen uit naar regulier onderwijs. In 2016-2017 was dit percentage 71%. In 2017-2018 was dit percentage 74%.

Bestendiging
Wij volgen jaarlijks of onze uitstroomadviezen goed zijn geweest, of de oud-leerling nog doet wat wij hebben geadviseerd. Onze ambitie is een percentage van minstens 75%.

Als er sprake is van een afwijkend onderwijstype bij een leerling, dan onderzoeken wij de oorzaak hiervan.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2014-2015 zijn uitgestroomd, is er bij 34 van de 52 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 68%. Bij 3 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 6%. Van 15 leerlingen hebben we de gegevens niet kunnen achterhalen. Dit is 26%.

Van de leerlingen die in schooljaar 2015-2016 zijn uitgestroomd, is er bij 68 van de 69 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 98%. Bij 1 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 2%.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2016-2017 zijn uitgestroomd is er bij 34 van de 48 leerlingen sprake van bestendiging. De leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 71%. Bij 9 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 19%. Bij 5 leerlingen hebben de gegevens niet kunnen achterhalen. Dit is 10%.

Auris Rotsoord was tot 1 augustus 2017 onderdeel van Koninklijke Kentalis.

 • Identiteit
 • Identiteit

  Op Auris Rotsoord laten wij ons inspireren door de christelijke levensbeschouwing, waarbij de waarden en normen vanuit de Bijbel de basis vormen. Leerlingen van alle gezindten zijn bij ons welkom. Elke dag besteden we aandacht aan deze levensbeschouwing door bijvoorbeeld het zingen van een lied, het vertellen van een verhaal en/of het samen bidden. Hierin zoeken we ook de overeenkomsten en verbinding met andere geloven. 

 • Professioneel
 • Professioneel

  Op Auris Rotsoord werken we multidisciplinair. Leerkrachten en logopedisten werken nauw samen aan de taal- en communicatieve ontwikkeling van de leerling. Zij worden daarin ondersteund door intern begeleiders, orthopedagoge en schoolmaatschappelijk werkster. Ons team is een lerend team. Wij volgen bij- en nascholing om steeds nieuwe inzichten te verwerven om het beste onderwijs te kunnen geven.

 • Opbrengstgericht
 • Opbrengstgericht

  Wij willen leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een zelfstandige plek in de maatschappij en stellen daarom hoge doelen op alle gebieden. Daarbij gaat het niet alleen over de prestaties op de cognitieve vakken zoals taal en rekenen, maar ook over sociaal-emotionele vorderingen, ‘leren leren’ en communicatieve redzaamheid. We evalueren systematisch de leerlingprestaties, het onderwijsproces en de effecten van de leerlingzorg. Op die manier dagen we de leerling uit en halen het maximale uit de leerling.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Communicatie en communicatieve redzaamheid is de kern van ons onderwijs. Wij besteden in alle groepen structureel aandacht hieraan door ons leerlingvolgsysteem communicatieve vaardigheden (LVS-CV) . Communicatie tussen ouders en school  is belangrijk voor de ontwikkeling van de leerling. Daarom communiceren wij op meerdere momenten met ouders.

 • Klimaat
 • Klimaat

  Wij bieden een duidelijke structuur, rust en een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. In het hele onderwijs creëren we een goede sfeer waarin door volwassenen en leerlingen prettig kan worden samengewerkt. De goede sfeer geven we vorm door met respect naar elkaar te kijken, door rechtvaardig te handelen en door met geduld en liefde met elkaar om te gaan.