Auris Rotsoord Aurislogo

Onze werkwijze

Op onze school werkt een gevarieerd team van onder andere groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten, logopedisten, een intern begeleider en teamleiders samen. Zij werken niet alleen samen met elkaar, maar ook samen met ouders. Deze samenwerking vormt de basis voor kwalitatief goed onderwijs. Ons onderwijs ondersteunt de leerlingen in hun totale ontwikkeling. Spraakontwikkeling, taalontwikkeling en communicatie nemen een centrale plaats in. Leerlingen kunnen waar nodig gebruik maken van klassenapparatuur.

Wij bieden de leerstof aan in kleine stapjes. We stemmen de leerstof aan op het tempo en niveau van de leerling. In de klas werken wij in groepjes en individueel. In de onderbouw staat het op gang brengen van een goede communicatie centraal. Alle hulpmiddelen worden ingezet om ervoor te zorgen dat de leerlingen begrijpen wat er tegen hen gezegd wordt. Door middel van speelse werkvormen worden nieuwe woorden en zinnen geleerd en worden de leerlingen gestimuleerd ‘zelf het woord te nemen’. Vanaf groep 3 is de lesstof in de klas vergelijkbaar met die van een reguliere school. In groep 3 en 4 blijven de leerlingen qua niveau zoveel mogelijk bij elkaar en krijgen zij hetzelfde leerstofaanbod. Vanaf groep 5 gaan de niveaus binnen de groepen meer van elkaar verschillen. Wij geven wettelijk verplichte vakken en hebben een aangepast programma als dat nodig is. Wij dagen leerlingen uit om te leren in een omgeving waarin zij zich veilig voelen. Dit doen we door duidelijke regels te stellen. Wij bieden structuur door onder andere pictogrammen, dagritme kaarten, werkschema's, fotowerkkaarten en stoplichtmethoden.

Wilt u meer weten over groepsindeling, ontwikkelingsperspectief, leerlingenzorg, leerlijnen of onderwijsarrangementen? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu links op deze pagina.

 • Identiteit
 • Identiteit

  Op Auris Rotsoord laten wij ons inspireren door de christelijke levensbeschouwing, waarbij de waarden en normen vanuit de Bijbel de basis vormen. Leerlingen van alle gezindten zijn bij ons welkom. Elke dag besteden we aandacht aan deze levensbeschouwing door bijvoorbeeld het zingen van een lied, het vertellen van een verhaal en/of het samen bidden. Hierin zoeken we ook de overeenkomsten en verbinding met andere geloven. 

 • Professioneel
 • Professioneel

  Op Auris Rotsoord werken we multidisciplinair. Leerkrachten en logopedisten werken nauw samen aan de taal- en communicatieve ontwikkeling van de leerling. Zij worden daarin ondersteund door intern begeleiders, orthopedagoge en schoolmaatschappelijk werkster. Ons team is een lerend team. Wij volgen bij- en nascholing om steeds nieuwe inzichten te verwerven om het beste onderwijs te kunnen geven.

 • Opbrengstgericht
 • Opbrengstgericht

  Wij willen leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een zelfstandige plek in de maatschappij en stellen daarom hoge doelen op alle gebieden. Daarbij gaat het niet alleen over de prestaties op de cognitieve vakken zoals taal en rekenen, maar ook over sociaal-emotionele vorderingen, ‘leren leren’ en communicatieve redzaamheid. We evalueren systematisch de leerlingprestaties, het onderwijsproces en de effecten van de leerlingzorg. Op die manier dagen we de leerling uit en halen het maximale uit de leerling.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Communicatie en communicatieve redzaamheid is de kern van ons onderwijs. Wij besteden in alle groepen structureel aandacht hieraan door ons leerlingvolgsysteem communicatieve vaardigheden (LVS-CV) . Communicatie tussen ouders en school  is belangrijk voor de ontwikkeling van de leerling. Daarom communiceren wij op meerdere momenten met ouders.

 • Klimaat
 • Klimaat

  Wij bieden een duidelijke structuur, rust en een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. In het hele onderwijs creëren we een goede sfeer waarin door volwassenen en leerlingen prettig kan worden samengewerkt. De goede sfeer geven we vorm door met respect naar elkaar te kijken, door rechtvaardig te handelen en door met geduld en liefde met elkaar om te gaan.