Auris Rotsoord Aurislogo

Leerlijnen

In het onderwijs maken wij gebruik van de SLO-kerndoelen. Deze doelen hebben we verwerkt in de leerroutekaarten, groepsplannen en handelingsplannen. In de groepsplannen staat welke doelen wij willen behalen en welke methodieken wij hiervoor gebruiken.

De groepsplannen zijn ingedeeld in  drie mogelijke leerroutes.

 • Gevorderd
  Leerlingen werken toe naar het beheersen van eind groep 8 niveau van het regulier basisonderwijs. Het uitstroomperspectief hierbij is vmbo theoretische leerweg of hoger.
 • Basis (schoolstandaard)
  Leerlingen werken toe naar het beheersen van midden groep 7 niveau van het regulier basisonderwijs. Het uitstroomperspectief hierbij is vmbo kader- of basis beroeps (al dan niet in een cluster 2 setting).
 • Minimum 
  Leerlingen werken toe naar het beheersen van eind groep 5 niveau van het regulier basisonderwijs. Het uitstroomperspectief hierbij is onderwijs met leerwegondersteuning of praktijkonderwijs (al dan niet in een cluster 2 setting).

De Commissie van Leerlingzorg (CvL) bepaalt in overleg met de leerkracht welk aanbod een leerling krijgt. Het grootste deel van onze leerlingen volgt de leerlijn ‘basis’ en stroomt uit op het niveau van midden groep 7 van het regulier basisonderwijs.

 • Identiteit
 • Identiteit

  Op Auris Rotsoord laten wij ons inspireren door de christelijke levensbeschouwing, waarbij de waarden en normen vanuit de Bijbel de basis vormen. Leerlingen van alle gezindten zijn bij ons welkom. Elke dag besteden we aandacht aan deze levensbeschouwing door bijvoorbeeld het zingen van een lied, het vertellen van een verhaal en/of het samen bidden. Hierin zoeken we ook de overeenkomsten en verbinding met andere geloven. 

 • Professioneel
 • Professioneel

  Op Auris Rotsoord werken we multidisciplinair. Leerkrachten en logopedisten werken nauw samen aan de taal- en communicatieve ontwikkeling van de leerling. Zij worden daarin ondersteund door intern begeleiders, orthopedagoge en schoolmaatschappelijk werkster. Ons team is een lerend team. Wij volgen bij- en nascholing om steeds nieuwe inzichten te verwerven om het beste onderwijs te kunnen geven.

 • Opbrengstgericht
 • Opbrengstgericht

  Wij willen leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een zelfstandige plek in de maatschappij en stellen daarom hoge doelen op alle gebieden. Daarbij gaat het niet alleen over de prestaties op de cognitieve vakken zoals taal en rekenen, maar ook over sociaal-emotionele vorderingen, ‘leren leren’ en communicatieve redzaamheid. We evalueren systematisch de leerlingprestaties, het onderwijsproces en de effecten van de leerlingzorg. Op die manier dagen we de leerling uit en halen het maximale uit de leerling.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Communicatie en communicatieve redzaamheid is de kern van ons onderwijs. Wij besteden in alle groepen structureel aandacht hieraan door ons leerlingvolgsysteem communicatieve vaardigheden (LVS-CV) . Communicatie tussen ouders en school  is belangrijk voor de ontwikkeling van de leerling. Daarom communiceren wij op meerdere momenten met ouders.

 • Klimaat
 • Klimaat

  Wij bieden een duidelijke structuur, rust en een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. In het hele onderwijs creëren we een goede sfeer waarin door volwassenen en leerlingen prettig kan worden samengewerkt. De goede sfeer geven we vorm door met respect naar elkaar te kijken, door rechtvaardig te handelen en door met geduld en liefde met elkaar om te gaan.