Auris Rotsoord Aurislogo

Lestabel, methodieken en methoden

Wij besteden een vast aantal uren van de lessen per vak. In onderstaande tabellen staat hoeveel uur wij per vak besteden en welke methode of methodiek wij hierbij gebruiken. Onder de tabellen vindt u voorbeelden van methodes en methodieken.

 

Verantwoording urentabel

Groep doorbroken werken (wanneer nodig) op de vier hoofdvakken; (voorbereidend) technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en (voorbereidend) rekenen.

Met het gelijktrekken van het aantal uren voor de vier hoofdvakken, is het mogelijk om op verschillende manieren onderwijs op maat aan te bieden:

 • In principe volgen de leerlingen op het Rotsoord in hun eigen klas, afgestemd op het OPP, onderwijs. Leerlingen met een zeer afwijkende didactische ontwikkeling (op het Rotsoord gemarkeerd als zijnde ‘rode leerlingen’, krijgen de mogelijkheid om meer op onderwijs op maat te volgen. Dit onderwijs op maat wordt multidisciplinair afgestemd in de commissie van leerlingenzorg. Anderzijds kunnen de leerlingen met een (zeer) goede didactische ontwikkeling verrijkt worden met aanbod in een hogere groep met passender lesstof.
 • Door het verhogen van de uren per week voor de vier hoofdvakken, mogen we verwachten dat dit de opbrengsten zal verhogen.

Communicatie
Om de communicatieve vaardigheden van onze leerlingen te versterken en verbeteren wordt er extra aandacht besteed aan het oefenen hiervan, middels de leerlijn Communicatieve Vaardigheden. Logopedisten en leerkrachten werken hierin nauw samen.

Engels
Vanuit de voortgezet (speciaal) onderwijs scholen, krijgen wij de feedback dat het Engels taalniveau van onze leerlingen verbeterd kan worden. Daarom is ervoor gekozen om Engels vanaf groep 6 (spelenderwijs) aan te bieden en de leerlingen hier alvast kennis mee te laten maken. Het is doel is hiermee om de aansluiting naar het V(S)O te optimaliseren.

 • Identiteit
 • Identiteit

  Op Auris Rotsoord laten wij ons inspireren door de christelijke levensbeschouwing, waarbij de waarden en normen vanuit de Bijbel de basis vormen. Leerlingen van alle gezindten zijn bij ons welkom. Elke dag besteden we aandacht aan deze levensbeschouwing door bijvoorbeeld het zingen van een lied, het vertellen van een verhaal en/of het samen bidden. Hierin zoeken we ook de overeenkomsten en verbinding met andere geloven. 

 • Professioneel
 • Professioneel

  Op Auris Rotsoord werken we multidisciplinair. Leerkrachten en logopedisten werken nauw samen aan de taal- en communicatieve ontwikkeling van de leerling. Zij worden daarin ondersteund door intern begeleiders, orthopedagoge en schoolmaatschappelijk werkster. Ons team is een lerend team. Wij volgen bij- en nascholing om steeds nieuwe inzichten te verwerven om het beste onderwijs te kunnen geven.

 • Opbrengstgericht
 • Opbrengstgericht

  Wij willen leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een zelfstandige plek in de maatschappij en stellen daarom hoge doelen op alle gebieden. Daarbij gaat het niet alleen over de prestaties op de cognitieve vakken zoals taal en rekenen, maar ook over sociaal-emotionele vorderingen, ‘leren leren’ en communicatieve redzaamheid. We evalueren systematisch de leerlingprestaties, het onderwijsproces en de effecten van de leerlingzorg. Op die manier dagen we de leerling uit en halen het maximale uit de leerling.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Communicatie en communicatieve redzaamheid is de kern van ons onderwijs. Wij besteden in alle groepen structureel aandacht hieraan door ons leerlingvolgsysteem communicatieve vaardigheden (LVS-CV) . Communicatie tussen ouders en school  is belangrijk voor de ontwikkeling van de leerling. Daarom communiceren wij op meerdere momenten met ouders.

 • Klimaat
 • Klimaat

  Wij bieden een duidelijke structuur, rust en een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. In het hele onderwijs creëren we een goede sfeer waarin door volwassenen en leerlingen prettig kan worden samengewerkt. De goede sfeer geven we vorm door met respect naar elkaar te kijken, door rechtvaardig te handelen en door met geduld en liefde met elkaar om te gaan.