Auris Rotsoord Aurislogo

Toetsen en testen

Wij houden zorgvuldig bij welke resultaten de leerlingen behalen. Wij doen dat met behulp van observaties en toetsen.

In de onderbouwgroepen 1 en 2 wordt het voorbereidend lezen en het voorbereidend rekenen getoetst, deels met Cito-toetsen, deels met andere toetsen. Vanaf groep 3 gebruiken we voor lezen, begrijpend lezen en rekenen de landelijke Cito-toetsen voor speciale leerlingen. Twee keer per jaar worden alle leerlingen vanaf groep 3 getoetst. Tussendoor worden er methode gebonden toetsen afgenomen. We observeren ook de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden en het ‘leren leren’.

In groep 8 vindt het eindonderzoek plaats. Dit start in oktober. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek wordt een advies voor vervolgonderwijs geformuleerd. In groep 8 wordt tot nu toe bij een beperkte groep leerlingen de Eind Cito afgenomen.

De logopedisten nemen diverse toetsen af om de ontwikkeling van de leerling in beeld te brengen.

De orthopedagoge kan, indien nodig, onderzoek doen naar intelligentie, sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag. Dit gebeurt na toestemming van ouders.

Van iedere leerling wordt bijgehouden hoe hij functioneert en wat de vorderingen zijn. Deze gegevens worden verzameld en bewaard in een dossier en in het leerlingvolgsysteem (LVS). Hiervoor gebruiken wij Eduscope. Door middel van het analyseren van toetsgegevens uit het LVS kan worden geëvalueerd of de lijn van het OPP nog kloppend is. De gegevens bestaan onder andere uit werkgegevens van de leerkracht, observaties, toetsgegevens, rapportcijfers en gegevens van de logopedist.

Toetskalender

 • Identiteit
 • Identiteit

  Op Auris Rotsoord laten wij ons inspireren door de christelijke levensbeschouwing, waarbij de waarden en normen vanuit de Bijbel de basis vormen. Leerlingen van alle gezindten zijn bij ons welkom. Elke dag besteden we aandacht aan deze levensbeschouwing door bijvoorbeeld het zingen van een lied, het vertellen van een verhaal en/of het samen bidden. Hierin zoeken we ook de overeenkomsten en verbinding met andere geloven. 

 • Professioneel
 • Professioneel

  Op Auris Rotsoord werken we multidisciplinair. Leerkrachten en logopedisten werken nauw samen aan de taal- en communicatieve ontwikkeling van de leerling. Zij worden daarin ondersteund door intern begeleiders, orthopedagoge en schoolmaatschappelijk werkster. Ons team is een lerend team. Wij volgen bij- en nascholing om steeds nieuwe inzichten te verwerven om het beste onderwijs te kunnen geven.

 • Opbrengstgericht
 • Opbrengstgericht

  Wij willen leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een zelfstandige plek in de maatschappij en stellen daarom hoge doelen op alle gebieden. Daarbij gaat het niet alleen over de prestaties op de cognitieve vakken zoals taal en rekenen, maar ook over sociaal-emotionele vorderingen, ‘leren leren’ en communicatieve redzaamheid. We evalueren systematisch de leerlingprestaties, het onderwijsproces en de effecten van de leerlingzorg. Op die manier dagen we de leerling uit en halen het maximale uit de leerling.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Communicatie en communicatieve redzaamheid is de kern van ons onderwijs. Wij besteden in alle groepen structureel aandacht hieraan door ons leerlingvolgsysteem communicatieve vaardigheden (LVS-CV) . Communicatie tussen ouders en school  is belangrijk voor de ontwikkeling van de leerling. Daarom communiceren wij op meerdere momenten met ouders.

 • Klimaat
 • Klimaat

  Wij bieden een duidelijke structuur, rust en een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. In het hele onderwijs creëren we een goede sfeer waarin door volwassenen en leerlingen prettig kan worden samengewerkt. De goede sfeer geven we vorm door met respect naar elkaar te kijken, door rechtvaardig te handelen en door met geduld en liefde met elkaar om te gaan.